Baner

Ścieżka nawigacji

Treść strony

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

CISTOR.jpg
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne powstało 29 sierpnia 2006 roku w Toruniu. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne posiada następujące uprawnienia:
 
18 maja 2009 zostało wpisane jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, pod numerem ewidencyjnym: 2.04/00051/2009.
1 kwietnia 2010 roku otrzymało od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzję o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej, znak WPS/DT.VII.KM.9024-5/10.
15 marca 2011 roku zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, pod numerem 400, jako Niepubliczna Placówka Oświatowa prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – placówka kształcenia ustawicznego.  
1 maja 2010 roku w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Torunia Stowarzyszenie przejęło zadania dotychczas wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR, kontynuując jego działania. Stowarzyszenie przejęło wszystkich pracowników, składniki majątku oraz wszystkie zadania związane z prowadzeniem reintegracji zawodowej i społecznej oraz z prowadzeniem usług.
 
19 lipca 2011 roku dokonaliśmy zmiany nazwy naszej instytucji na: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (CISTOR SPS). Zmiana ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości jakie miały miejsce po przejęciu przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu.
 
Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekty: „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne" (projekt  jest współfinansowaney przez Gminę Miasta Torunia) oraz   „Stokrotkowa Przystań" i  „PI-PWP – Toruński programarrow-10x10.png współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" (Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
 
Celem działalności Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążymy do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej.
 
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych
 
HISTORIA CISTOR
 
Centrum Integracji Społecznej - CISTOR istniało od 1 maja 2004 roku do 30 kwietnia 2010 roku na zasadach gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia.
 
Koncepcja powstała Centrum Integracji Społecznej - CISTOR w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy współpracy z Wydziałem Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Toruniu.
 
We wrześniu 2003 roku złożony został wniosekarrow-10x10.png do wojewody kujawsko - pomorskiego o nadanie statusu centrum. W marcu 2004 roku projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię marszałka oraz ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Miesiąc później wojewoda nadał status CIS, zaś 1 maja - zarządzeniem nr 105 / 2004 - Prezydent Miasta Torunia utworzył Centrum Integracji Społecznej - CISTOR w Toruniu z siedzibą przy ulicy Stokrotkowej 22.
30 kwietnia 2010 roku zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie Zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.02.2010 r. Centrum Integracji Społecznej CISTOR Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Torunia zostało zlikwidowane.
 
ADRES:
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistorsps.pl
 
http://www.cistorsps.pl/

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry